การเสวนาออนไลน์ จับตาการปฏิรูป WTO ยุค New Normal

รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ เข้าร่วมการเสวนาออนไลน์ จับตาการปฏิรูป WTO ยุค New Normal ที่จัดขึ้นโดยกรมเรจจาการค้าระหว่างประเทศ
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 – 13.00 น.

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ความอยู่รอดของการส่งออกของไทยหลังการแพร่ระบาดของโควิด

ผศ.ดร.อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล เข้าร่วมงานสัมนาทางวิชาการ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2564 (Econ Symposium 2021) ครั้งที่ 43 ในหัวข้อการอภิปราย “ก้าวต่อไป เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน” เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

เจาะลึกประเทศไทยกับอนาคตรถไฟฟ้า EV กับความท้าทายที่รออยู่

รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ ร่วมสนทนาในรายการชัยพัชร์ชวนคุย วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 โดยหัวข้อหลักของการสนทนาเป็นการเจาะลึกประเทศไทยกับอนาคตรถไฟฟ้า EV ความพร้อม การปรับตัว ผลกระทบและความท้าทายที่รออยู่

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

Sustainable Growth in ASEAN countries

รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ ร่วมเสวนาออนไลน์ที่จัดขึ้นโดย Center for Strategic and International Studies (CSIS) National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) และ The S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) ในหัวข้อ Sustainable Growth in ASEAN Countries ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ผลกระทบของ Covid-19 ต่ออุตสาหกรรมโรงแรม

การบรรยายในหัวข้อ “ผลกระทบของ Covid-19 ต่ออุตสาหกรรมโรงแรม”
โดย รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์
งานสัมมนาหัวข้อ ‘ผลกระทบของ COVID-19 ต่ออุตสาหกรรมไทย’
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ 16 ธันวาคม 2563

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ผลกระทบของ Covid-19 ต่ออุตสาหกรรมยานยนต์

การบรรยายในหัวข้อ “ผลกระทบของ Covid-19 ต่ออุตสาหกรรมยานยนต์”
โดย อ.เพ็ชรธรินทร์ วงศ์เจริญ
งานสัมมนาหัวข้อ ‘ผลกระทบของ COVID-19 ต่ออุตสาหกรรมไทย’
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ 16 ธันวาคม 2563

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ผลกระทบของ Covid-19 ต่ออุตสาหกรรมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม

การบรรยายในหัวข้อ “ผลกระทบของ Covid-19 ต่ออุตสาหกรรมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม”
โดย อ. ภานุพงศ์ ศรีอุดมขจร
งานสัมมนาหัวข้อ ‘ผลกระทบของ COVID-19 ต่ออุตสาหกรรมไทย’
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ 16 ธันวาคม 2563

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ผลกระทบของ Covid-19 ต่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

การบรรยายในหัวข้อ “ผลกระทบของ Covid-19 ต่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์”
โดย รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์
งานสัมมนาหัวข้อ ‘ผลกระทบของ COVID-19 ต่ออุตสาหกรรมไทย’
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ 16 ธันวาคม 2563

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ผลกระทบของ Covid-19 ต่ออุตสาหกรรมอาหาร

การบรรยายในหัวข้อ “ผลกระทบของ Covid-19 ต่ออุตสาหกรรมอาหาร”
โดย รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์
งานสัมมนาหัวข้อ ‘ผลกระทบของ COVID-19 ต่ออุตสาหกรรมไทย’
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ 16 ธันวาคม 2563

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ภาพรวมผลกระทบและมาตรการของรัฐต่อผู้ประกอบการ

การบรรยายในหัวข้อ “ภาพรวมผลกระทบและมาตรการของรัฐต่อผู้ประกอบการ”
โดย รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์
งานสัมมนาหัวข้อ ‘ผลกระทบของ COVID-19 ต่ออุตสาหกรรมไทย’
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ 16 ธันวาคม 2563

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น