“มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย ภายหลังภาวะวิกฤติโควิด-19”

บรรยายพิเศษโดย รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ เป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายในหัวข้อ “มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย ภายหลังภาวะวิกฤติโควิด-19” ภายใต้การอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 24 (ปปร.24) จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร