ผลกระทบจาก COVID-19 ต่อภาคการผลิตไทย: นัยต่อความเพียงพอและเหมาะสมของมาตรการรัฐ

โดย รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์, ศรสวรรค์ ใส่ละม้าย และ ปริญญา มิ่งสกุล

ที่มา: Way Magazine

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร