งานวิจัย

ปี 2016 เป็นต้นมา

งานวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากต่างประเทศ

Technology and jobs [Microdata project: Economic Research Institute for ASEAN and East Asia]

ASEAN Economic Integration: Migration in ASEAN in the Rise of Digital Technology, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia

Accelerating Digital Transformation in ASEAN and East Asia, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia

Industrial Policy and Firms’ Productivity Economic Research Institute for ASEAN and East Asia]

ASEAN Economic Integration: Global Value Chain and Cluster, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia

Firm Productivity versus industrial policy: Evidence from Thai Manufacturing  [Microdata project: Economic Research Institute for ASEAN and East Asia]

Capital Account Policies in Emerging Asia: still effective in the new millennium?   [Background paper for Asian Development Outlook update 2018, Asian Development Bank]

Determinants of Consumer Price Inflation versus Producer Price Inflation in Asia [Background paper for Asian Development Outlook update 2016, Asian Development Bank]

Structural Adjustment and International Migration in Thai Garment Industry: Re-visit (for IDE-JETRO and ERIA)

งานวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากภายในประเทศ

การประเมินผลของการเปิดเสรีของความตกลงการค้าเสรีต่อการค้าและการลงทุนในไทย สนับสนุนโดยสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

>> ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์<<

โครงการการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมหลังวิกฤต COVID-19 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ภายใต้แผนงาน Economic and Social Monitor เพื่อการจัดทำรายงานสถานการณ์และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

>> ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์<<

โครงการพัฒนากรอบนโยบายการลงทุน และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า และการพัฒนา องค์การมหาชน (ITD)

>> ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์<<

ความสามารถในการแข่งขันการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย สนับสนุนโดยสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ​

>> ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์<<

การเตรียมความพร้อมทางด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ Medical Tourism ของไทยเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน สนับสนุนโดยสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

>> ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์<<

การยกระดับอุตสาหกรรมอาหารด้วยนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ความท้าทายภาคอุตสาหกรรมระยะที่สอง, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย