งานวิจัย

ปี 2016 เป็นต้นมา

งานวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากต่างประเทศ

Readiness of Thailand to Digital Economy[เสนอต่อ Economic Research Institute of ASEAN and East Asia (ERIA)]

>> ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม<<

Strategic Investment Policies for Digital Transformation in ASEAN, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (นักวิจัยของ ICRC เป็นหัวหน้าโครงการร่วมกับ Dr. L. Chen, Senior Economist Economic Research Institute of ASEAN and East Asia (ERIA) และ C. Lee Senior Fellow, ISEAS Yusof Ishak Instititute  และทำงานร่วมกับนักวิจัยจาก ASEAN อีก 8 ประเทศ​)​

Restrictiveness of Rules of Origin in RCEP and Its Implication on Global Value Chain [เสนอต่อ Economic Research Institute of ASEAN and East Asia (ERIA)]

The Impacts of Free Trade Agreements on Export Structure in Thailand [เสนอต่อ Economic Research Institute of ASEAN and East Asia (ERIA)]

The Effect of the COVID-19 Pandemic on Global Production Sharing in East Asia [เสนอต่อ Economic Research Institute of ASEAN and East Asia (ERIA)]

Cambodia in Global Value Chain and its Implication for ongoing FTA proliferation [เสนอต่อ Economic Research Institute of ASEAN and East Asia (ERIA)]

Technology and jobs [Microdata project: Economic Research Institute for ASEAN and East Asia]

ASEAN Economic Integration: Migration in ASEAN in the Rise of Digital Technology, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia

Accelerating Digital Transformation in ASEAN and East Asia, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia

Industrial Policy and Firms’ Productivity Economic Research Institute for ASEAN and East Asia]

ASEAN Economic Integration: Global Value Chain and Cluster, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia

Firm Productivity versus industrial policy: Evidence from Thai Manufacturing  [Microdata project: Economic Research Institute for ASEAN and East Asia]

Capital Account Policies in Emerging Asia: still effective in the new millennium?   [Background paper for Asian Development Outlook update 2018, Asian Development Bank]

Determinants of Consumer Price Inflation versus Producer Price Inflation in Asia [Background paper for Asian Development Outlook update 2016, Asian Development Bank]

Structural Adjustment and International Migration in Thai Garment Industry: Re-visit (for IDE-JETRO and ERIA)

งานวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากภายในประเทศ

โครงการศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์ตราสารหนี้ภัยพิบัติเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ (Catastrophe Bonds for Thailand’s Public Policy Advocacy) โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันคลังสมองของชาติ

>>ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม<<

โครงการ Remanufacturing กับการเตรียมพร้อมกับการเจรจาความตกลงการค้าเสรี ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างทีมวิจัยของ ICRC คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โครงการประมาณประโยชน์ทางด้านการส่งออกจากการเปิดเสรีตามกรอบเอฟทีเอ: กรณีศึกษา CPTPPซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างทีมวิจัยของ ICRC และนักวิจัยจาก IDE/JETRO (Bangkok)

ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โครงการ การเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมหลังวิกฤต COVID-19 ระยะที่ 2 (15 กันยายน 2564-15 มิถุนายน 2565) 

โครงการวิจัย Remanufacturing กับการเตรียมพร้อมกับการเจรจาความตกลงการค้าเสรี: กรณีศึกษาเครื่องมือแพทย์ เสนอต่อ มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (ธันวาคม 2564)

โครงการวิจัย Trade Creation Effect of CPTPP of Thailand: Gravity Equation Analysisเสนอต่อ มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (ธันวาคม 2564)

โครงการวิจัย ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตของการเข้าสู่สังคมสูงวัยของไทย เสนอต่อ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) (ธันวาคม 2564)

การประเมินผลของการเปิดเสรีของความตกลงการค้าเสรีต่อการค้าและการลงทุนในไทย สนับสนุนโดยสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

>> ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์<<

โครงการการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมหลังวิกฤต COVID-19 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ภายใต้แผนงาน Economic and Social Monitor เพื่อการจัดทำรายงานสถานการณ์และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

>> ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์<<

โครงการพัฒนากรอบนโยบายการลงทุน และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า และการพัฒนา องค์การมหาชน (ITD)

>> ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์<<

ความสามารถในการแข่งขันการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย สนับสนุนโดยสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ​

>> ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์<<

การเตรียมความพร้อมทางด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ Medical Tourism ของไทยเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน สนับสนุนโดยสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

>> ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์<<

การยกระดับอุตสาหกรรมอาหารด้วยนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ความท้าทายภาคอุตสาหกรรมระยะที่สอง, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย