คณะผู้วิจัย

รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์
หัวหน้ากลุ่มคลัสเตอร์
AD Ranking

รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์
AD Ranking

ผศ.ดร.อลงกรณ์
ธนศรีธัญญากุล

ดร.เพ็ชรธรินทร์ วงศ์เจริญ

ผศ.ดร.พนิต วัฒนกูล

ดร.ภานุพงศ์ ศรีอุดมขจร

อ.ดร.ลอยลม ประเสริฐศรี

อ.ดร.วานิสสา เสือนิล

กมลชนก น้อยคำ

ปัณณวัฒน์ เภตรานนท์

ศุภวิชญ์ สันทัดการ

ธนาภา ลีลาอุดม

วรนุช ไชยโสดา

วยุลดา เหมบัณฑิต