คณะผู้วิจัย

รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์
หัวหน้ากลุ่มคลัสเตอร์
AD Ranking

รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์
AD Ranking

ผศ.ดร.อลงกรณ์
ธนศรีธัญญากุล

ดร.เพ็ชรธรินทร์ วงศ์เจริญ

ดร.พนิต วัฒนกูล

ดร.ภานุพงศ์ ศรีอุดมขจร

ดร.ลอยลม ประเสริฐศรี

วานิสสา เสือนิล

ศวีระ ธรรมศิริ