คณะผู้วิจัย

รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์

หัวหน้ากลุ่มคลัสเตอร์

รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์

ผศ.อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล

อ.เพ็ชรธรินทร์ วงศ์เจริญ

อ.ภานุพงศ์ ศรีอุดมขจร

อ.วานิสสา เสือนิล

ศวีระ ธรรมศิริ