คณะผู้วิจัย

รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์

หัวหน้ากลุ่มคลัสเตอร์

รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์

อ.เพ็ชรธรินทร์ วงศ์เจริญ

อ.ภานุพงศ์ ศรีอุดมขจร

นางสาวศรสวรรค์ ใส่ละม้าย

นายปริญญา มิ่งสกุล

นายภวินทร์ เตวียนันท์