รางวัลผลงานวิจัย “ระดับดี” สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2566

รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ และ รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย “ระดับดี” สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จาก ผลงานวิจัยเรื่อง: “ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การนำเข้าและตลาดแรงงาน: กรณีศึกษาของประเทศไทย”(Technological Advancement, Import Penetration and Labour Markets: Evidence from Thailand)

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน รางวัลผลงานวิจัย “ระดับดี” สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2566

9 เดือนผ่านไป เศรษฐกิจไทยไหวหรือเปล่า?

รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ เข้าร่วมการเสวนาถึงสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศไทยปี 2565 ในมุมมองต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการส่งออก การท่องเที่ยว เงินเฟ้อ และด้านอื่นๆ ในวงเสวนาหัวข้อ “9 เดือนผ่านไป เศรษฐกิจไทยไหวหรือเปล่า?” ส่วนหนึ่งในงานสัมมนาทางวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2565 (Econ Symposium 2022) หัวข้องาน “ความท้าทายของการยกระดับ S-Curve ในยุค Next Normal” เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

ความท้าทายของอุตสาหกรรมยาในประเทศไทยหลังวิกฤติ Covid-19

อุตสาหกรรมยา (Pharmaceutical Industry) ถูกวางให้เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-curve) ในกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) โดยวางนโยบายส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ครบวงจรที่สำคัญของภูมิภาค

บทความวิจัยชิ้นนี้แสดงให้เห็นทิศทางของการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าวตลอดระยะเวลาเกือบ 10 ปีที่ผ่านมา รวมไปถึงเราจะพัฒนาอุตสาหกรรมยาต่อไปอย่างไรหลังวิกฤต Covid-19

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทยกับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG

ผศ.ดร.พนิต วัฒนกูล เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานสัมมนาทางวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2565 (Econ Symposium 2022) หัวข้องาน “ความท้าทายของการยกระดับ S-Curve ในยุค Next Normal” เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565

อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (S curve) และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (new S curve) ในอดีตที่ผ่านมา ไทยมีศักยภาพในการผลิตวัสดุทางการแพทย์ (single-use medical device) เพื่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศทั่วโลก อย่างไรก็ดี ไทยยังไม่มีศักยภาพในการผลิตครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (durable medical device) ที่ต้องอาศัยความรู้เชิงเทคนิคและวิทยาศาสตร์ขั้นสูง จึงอาศัยการนำเข้าครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยเพื่อรักษาและดูแลผู้ป่วยภายในประเทศ

การขาดแคลนเครื่องมือแพทย์ในช่วงแรกของการแพร่ระบาด COVID-19 ทำให้เกิดการตระหนักรู้เรื่องความมั่นคงทางด้านเครื่องมือแพทย์ (medical device security) และเกิดการตั้งคำถามต่อการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในปัจจุบัน การพึ่งพิงการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการการบริการสาธารณสุข เมื่อทั่วโลกเกิดภาวะขาดแคลนเครื่องมือแพทย์ในช่วงเวลาเดียวกัน บทความวิจัยชิ้นนี้จึงศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการขาดแคลนเครื่องมือแพทย์ของไทย

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

การส่งออกอาหารแปรรูปของไทยกับแนวทางส่งเสริมการลงทุนจากทางภาครัฐ

อ.ดร.วานิสสา เสือนิล เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานสัมมนาทางวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2565 (Econ Symposium 2022) หัวข้องาน “ความท้าทายของการยกระดับ S-Curve ในยุค Next Normal” เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565

เมื่อกล่าวถึงอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป (processed food) ในตลาดโลก ไทยเป็นหนึ่งในประเทศกำลังพัฒนาที่มีบทบาทสำคัญในฐานะผู้ส่งออกอันดับต้น ๆ มาหลายทศวรรษ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันไทยกำลังเผชิญกับการรักษาระดับความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก สะท้อนได้จากส่วนแบ่งตลาดส่งออกของไทยที่มีแนวโน้มคงที่มากว่าสามทศวรรษ ในขณะที่คู่แข่งจากประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ กลับมีส่วนแบ่งตลาดเติบโตอย่างต่อเนื่องและแซงหน้าไทยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อาทิ จีน เม็กซิโก อินโดนีเซีย และบราซิล ดังนั้นความท้าทายที่สำคัญคือไทยจะรักษาระดับหรือเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกนี้ได้อย่างไร ชวนหาคำตอบได้จากการนำเสนอบทความวิจัยโดย อ.ดร.วานิสสา เสือนิล

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในท่ามกลางและอนาคตหลัง Covid-19

ผศ.ดร.อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานสัมมนาทางวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2565 (Econ Symposium 2022) หัวข้องาน “ความท้าทายของการยกระดับ S-Curve ในยุค Next Normal” เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565

บทความวิจัยนี้เป็นนำเสนอการสำรวจผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของห่วงโซ่อุปทานการผลิตของโลกต่ออุตสาหกรรมในไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นัยต่อการปรับต่อของผู้ประกอบการในประเทศทั้งในแง่การอยู่รอดในห่วงโซ่อุปทานของโลกและการยกระดับนวัตกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve รวมทั้ง นำเสนอผลการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อสะท้อนความท้าทายและอุปสรรคของการปรับของผู้ประกอบการในปัจจุบัน ซึ่งเป็นจุดเด่นอีกประการของบทความวิจัยนี้ที่ยังไม่มีงานศึกษาอื่น ๆ กล่าวถึงมากนัก

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี

รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานสัมมนาทางวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2565 (Econ Symposium 2022) หัวข้องาน “ความท้าทายของการยกระดับ S-Curve ในยุค Next Normal” เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565

โดยบทความวิจัยนี้เป็นการสำรวจการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก เพื่อนำมาพิจารณาว่าไทยควรเตรียมตัวอย่างไรกับกระแสการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่กำลังเกิดขึ้น รวมไปถึงนำเสนอพัฒนาการที่สำคัญๆ เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกอย่างเป็นระบบ ทิศทางของนโยบายที่ประเทศต่าง ๆ นำมาใช้เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีบทบาทสำคัญกำหนดปริมาณการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่ผ่านมา งานศึกษานี้เป็นงานชิ้นแรกที่มีการนำข้อมูลการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของ 65 ประเทศในโลกมาวิเคราะห์ พร้อมกับการพัฒนาตัวแปรวัดการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศเหล่านี้

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส วช. ประจำปี 2565

รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ ได้รับ “รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส วช. ประจำปี 2565” พระราชทานรางวัลโดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

Best paper awards in A-Pac EIF 2022

อาจารย์วานิสสา เสือนิล และ ผศ.ดร.พนิต วัฒนกูล ได้รับเลือกให้เป็น Best paper awards ภายใต้ชื่อบทความวิจัย Catastrophe Bond and Sovereign Debt: Flooding Risk Transfer for Thailand จากการประชุมวิชาการนานาชาติ Asia Pacific Economic Integration Forum (A-Pac EIF 2022) ภายใต้หัวข้อ Connectivity Dots in Asia Pacific for Realising Regional Potential for Global Welfare เมื่อวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยบทความวิจัยที่ได้รับรางวัล Best paper awards จะได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ “Thailand and The World Economy Journal (TWE)” ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ “Thammasat Review” ของ Thammasat Business School ฉบับพิเศษต่อไป

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

Asia Pacific Economic Integration Forum (A-Pac EIF 2022)

รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ เข้าร่วมการประชุมพร้อมทั้งเป็นผู้ดำเนินรายการในการประชุมวิชาการนานาชาติ Asia Pacific Economic Integration Forum (A-Pac EIF 2022) ภายใต้หัวข้อ Connectivity Dots in Asia Pacific for Realising Regional Potential for Global Welfare ระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ และ On-site ณ ประเทศอินเดีย โดยในงานดังกล่าวได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่านการอภิปราย (Panel discussion) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสถาบันภายใต้หัวข้อ “From Multilateralism to Regionalism to Bilateralism in context of A-Pac” และหัวข้อ “Fears of Deglobalization: Responses and Challenges for ASEAN”

ผู้ที่สนใจ สามารถอ่านบทความสรุปที่ได้มีการเผยแพร่ใน เศรษฐสาร ดังนี้

1. บทความ From Multilateralism to Regionalism to Bilateralism in context of A-Pac
สรุปความโดย คุณศวีระ ธรรมศิริ นักศึกษาปริญญาเอก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

2. บทความ Fears of Deglobalization: Responses and Challenges for ASEAN
สรุปความโดย คุณกัญญ์ชลิกา ผ่องจิตร์ นักศึกษาปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น